REGULAMIN

REGULAMIN OCR POLISH CHAMPIONSHIPS

I CEL IMPREZY
1. Rozwój dyscypliny, jaką są biegi z przeszkodami.
2. Propagowanie aktywnego trybu życia i sportowej rywalizacji.
3. Połączenie umiejętności pochodzących z różnych dziedzin aktywności fizycznej.
4. Połączenie wysiłku fizycznego z dobrą zabawą.
5. Dbałość o wysoki standard zawodów oraz zasadę fair play.
6. Możliwość wyłonienia najlepszych i najbardziej uniwersalnych zawodników dyscypliny OCR w Polsce.

II ORGANIZATOR
1. Organizatorem imprez jest Stowarzyszenie biegów z przeszkodami – Obstacle Course Racing Association – OCRA POLAND.
2. Honorowy patronat nad OCR Polish Championships objął:
Prezydent Miasta Ząbki,
Ministerstwo Sportu i Turystyki

III TERMIN I MIEJSCE IMPREZY
1. 24 – 26 sierpnia 2018 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach, Słowackiego 21, 05-091 Ząbki

IV CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW
1. OCR Polish Championships jest wydarzeniem sportowym, które ma na celu wyłonienie najlepszych zawodników w Polsce.
2. OCR Polish Championships są zawodami wchodzącymi w skład ligi OCR League Poland, dzięki której Zawodnicy mogą uzyskać kwalifikację na Mistrzostwa Świata – OCR World Championships 2018 w Londynie.
3. OCR Polish Championships jest oficjalnym biegiem partnerskim Mistrzostw Świata OCR- OCR World Championships. Tym samym udziela kwalifikacji na wspomniane Mistrzostwa w Londynie według zasad:
kwalifikacje do kategorii wiekowej w biegu 3km i 15km – pierwszych 10 mężczyzn i kobiet do Elite lub pierwszych 5 zawodników każdej grupy wiekowej;
kwalifikacja do elity w biegu 3km i 15km – pierwszych 5 mężczyzn i kobiet w fali elite.
4. Na trasie biegów uczestnicy będą mieli do pokonania przeszkody naturalne, jak i sztuczne,
o różnym stopniu trudności. Trasa biegu będzie oznaczona taśmą lub barierkami.
5. Warunkiem zakończenia każdego biegu jest dotarcie na metę. Czas przebycia trasy przez Uczestnika określany będzie na podstawie godziny startu i godziny dotarcia na metę. Podczas biegu obowiązuje elektroniczny pomiaru czasu z wykorzystaniem chipów aktywnych. Numery startowe zawodników zostaną naniesione w widocznym miejsce na ciele, poprzez zapisanie numeru markerem.
6. Zawodnicy będą mieli do pokonania dystans 3km, 15km oraz 7km w formacie TEAM (MEN ELITE, FEMALE ELITE, MIX ELITE , OPEN WOMEN, OPEN MEN, OPEN MIX) ; odpowiednio 3km – 24.08.2018r., 15km – 25.08.2018r., 7km – 26.08.2018r.
7. Start biegu będzie zorganizowany w strefie startu. Wielkość grupy oraz odstępy czasowe startów uzależniony jest od ilości zgłoszonych uczestników.

V WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE; ZGŁOSZENIA I OPŁATY STARTOWE
1. Warunkiem niezbędnym jest założenie konta na stronie www.ocrapoland.pl, w celu utworzenia spersonalizowanego konta, z poziomu którego Uczestnik może dokonać rezerwacji na dany bieg. Konieczne jest zaakceptowanie regulaminu.
2. Uczestnicy mają do wyboru kategorie Elite oraz odpowiednie do daty swojej urodzenia kategorie wiekowe: 13 – 17, 18 – 24, 25 – 29, 30 – 34, 35 – 39, 40 – 44, 45 – 49, 50+ Obydwie kategorie są podzielone na kobiety i mężczyzn. Trzecia kategoria OPEN jest przeznaczona dla Zawodników, którzy nie walczą o kwalifikację do Mistrzostw Świata.
3. Nie jest wymagany udział we wszystkich trzech dystansach. Uczestnik dokonuje wyboru samodzielnie.
4. Uczestnikiem imprezy może być każdy, kto spełnia warunki zapisane w punkcie V.1 oraz uiści opłatę startową na zasadach określonych niniejszym regulaminem. W przypadku osób niepełnoletnich, wymagana jest pisemna zgoda rodziców, którą należy przesłać na adres kontakt@ocrapoland.pl najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanymi zawodami.
5. Uczestnik wpłaca opłatę startową za udział w imprezie za pośrednictwem płatności online, według wytycznych Organizatora zawartych w formularzu zgłoszeniowym. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
6. Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty startowej w ciągu 72h od dnia dokonania zgłoszenia. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane.
7. Przed startem Zawodnik musi podpisać i wypełnić oświadczenie wymagane Regulaminem. Musi również odebrać pakiet startowy. W celu weryfikacji wymagane jest okazanie dowodu osobistego.
8. Uczestnik może również dokonać zgłoszenia bezpośrednio w Biurze Zawodów w dniu biegu, nie później niż 1.5h przed rozpoczęciem biegu (nie dotyczy biegu TEAM).
9. W przypadku zgłoszenia się bezpośrednio w Biurze Zawodów w dniu biegu, Uczestnik uiszcza opłatę startową wyłącznie gotówką.
10. Na terenie Imprezy mogą znajdować się w charakterze publiczności osoby nie będące Uczestnikami.

VI KLASYFIKACJE
1. Organizator przyznaje wyróżnienia oraz nagrody za miejsca 1, 2, 3 zarówno w kategorii elite, jak i kategoriach wiekowych, osobno dla kobiet i mężczyzn oraz w biegach drużynowych TEAM (MEN ELITE, FEMALE ELITE, MIX ELITE , OPEN WOMEN, OPEN MEN, OPEN MIX )
2. Organizator przyznaje najlepszym Zawodnikom kwalifikacje do Mistrzostw Świata – OCR World Championships w Londynie 2018. (patrz punkt IV.2 , IV.3 )

VII POKONYWANIE PRZESZKÓD
1. Podczas OCR Polish Championships obowiązuje system opaskowy. Niepokonanie danej przeszkody wiąże się z oddaniem opaski Wolontariuszowi lub przebiegnięcie dodatkowej karnej pętli w miejscu wyznaczonym przez Organizatora. Przed przystąpieniem do wykonania karnej rundy Zawodnik musi wykonać przynajmniej jedną realną próbę pokonania przeszkody. Za próbę nie uznaje się dotknięcia przeszkody. W przypadku ponownej próby pokonania przeszkody, Zawodnik udaje się na koniec kolejki (jeżeli takowa utworzyła się przy przeszkodzie). Nie dotyczy fali OPEN.
2. Zawodnicy są zobowiązani do wykonywania wszystkich przeszkód samodzielnie, bez pomocy innych Zawodników oraz wolontariuszy. Nie zastosowanie się do tej zasady może grozić dyskwalifikacją. Wyjątek stanowi sytuacja, w której Zawodnik utracił już opaskę – ze względu na brak możliwości kwalifikacji, może skorzystać z pomocy innych Zawodników. Wyżej wymienione zasady dotyczą fali elite i Zawodników startujących w kategoriach wiekowych. Uczestnicy fali OPEN mogą wzajemnie pomagać sobie w pokonywaniu przeszkód.
3. Oddanie opaski jest jednoznaczne z brakiem możliwości kwalifikacji do Mistrzostw Świata. Wynik zawodnika będzie podawany w fali OPEN.

VIII OŚWIADCZENIA UCZESTNIKÓW
1. Każdy Uczestnik zawodów ma obowiązek zgłosić się w Biurze Zawodów nie później niż godzinę przed planowanym startem, gdzie przedłoży Organizatorowi wypełnione i podpisane:
a) oświadczenie dotyczące stanu zdrowia zawodnika, które pozwala mu na start w Zawodach
b) deklarację startu w imprezie na własną odpowiedzialność raz o świadomości istnienia zagrożeń utraty życia i zdrowia wynikających z charakteru Zawodów, o których istnieniu został należycie poinformowany przez Organizatora,
c) oświadczenie dotyczące akceptacji regulaminu zawodów,
d) zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii i zapisu video, zarejestrowanego w trakcie trwania Zawodów.
2. W przypadku osób niepełnoletnich, zgodę na uczestnictwo oraz oświadczenia, o których mowa powyżej, podpisują prawni Opiekunowie niepełnoletniego Uczestnika.
3. W momencie odbierania pakietów, każdy Uczestnik jest zobowiązany posiadać dokument, który zweryfikuje jego tożsamość. W przypadku osób pełnoletnich, dokument taki stanowi paszport, dowód osobisty, prawo jazdy. Dla osób niepełnoletnich jest to dowód osobisty lub legitymacja szkolna.

IX ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA IMPREZIE
1. Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia uczestnictwa w Zawodach osób,
u których występuje podejrzenie bycia pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
3. Uczestnicy oraz publiczność zobowiązani są do nie przekraczania oznaczeń trasy w postaci taśm i barierek ustawionych przez Organizatora.
4. Organizator ma prawo usunąć z terenu, gdzie odbywają się Zawody, Uczestnika
oraz jakąkolwiek osobę trzecią, która zakłóca przebieg imprezy, porządek publiczny oraz zachowuje się w sposób zagrażający swojemu lub innych zdrowiu i życiu lub zachowuje się w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem.
5. Uczestników imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania przy sobie niebezpiecznych przedmiotów, w tym także butów z kolcami, mogących zagrażać życiu
i zdrowiu innych Uczestników.
6. Organizator zastrzega sobie prawo ściągnięcia z trasy biegu zawodnika, który według niego wymaga interwencji medycznej.

X DANE OSOBOWE
1. Uczestnicy startujący w OCR Polish Championships wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji i promocji imprez Stowarzyszenia, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania i wydania nagród.
2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Przetwarzanie i wykorzystanie danych, o którym mowa w punkcie X.1. obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.
4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w imprezach Stowarzyszenia.

XI OCHRONA WIZERUNKU
1. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych na stronie, w mediach (w tym społecznościowych) oraz materiałach promocyjnych biegu.

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie Stowarzyszeniu OCRA POLAND.
2. Pytania dotyczące regulaminu należy kierować e-mailowo na adres:
kontakt@ocrapoland.pl.
Ewentualnie poprzez Fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/OCRPOLAND/
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Imprezy czy przełożenie terminu
i zmiany miejsca Imprezy z przyczyn niezależnych od siebie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu.
5. Stosowanie się do wymogów Organizatora biegu partnerskiego.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest CONSTRUCTOR POLSKA SP Z O O, ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa,
adres e-mail: constructorpolska@wp.pl
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pan/Pani uzyskać mailowo pod adresem: kontakt@ocrapoland.pl;
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
Jednorazowego przedstawienia oferty w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat lub do wycofania udzielonej zgody;
Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom;
Posiada Pan/Pani prawo żądania od CONSTRUCTOR POLSKA SP ZOO dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania